+381 (0)34/684-22-50 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) ima jasno definisane ciljeve svog rada, koji se ostvaruju kroz prethodno definisane i utvrđene zadatke.

Ciljevi i zadaci Fakulteta usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom Misijom i vizijom Fakulteta, kao jednim od strateških dokumenata Fakulteta kojom se definiše željeno stanje kojem Fakultet teži. Svrha postojanja Fakulteta, kao i njegovi ciljevi, definisani su inicijalnim aktom osnivanja Fakulteta.

Utvrđeni ciljevi su konkretni, ostvarivi i merljivi u skladu sa raspoloživim mogućnostima, konkretizuju delatnost visokoškolske ustanove i usklađeni su sa osnovnim zadacima Fakulteta.

Utvrđeni ciljevi teže ka postizanju:

 • što šire usaglašenosti sa najvišim nacionalnim, evropskim i svetskim standardima i trendovima u oblasti visokoškolskog obrazovanja sledeći proaktivan pristup;
 • jedinstva naučnoistraživačkog rada i obrazovne usluge;
 • stalnog razvijanja i unapređenja nauke kroz usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima;
 • kontinuiranog profesionalnog razvoja svih zaposlenih kroz naučno istraživanje;
 • razvoja studijskih programa i inoviranju nastavnog procesa u skladu sa potrebama korisnika i savremenim naučnim dostignućima i trendovima u razvoju obrazovnog procesa;
 • primene najboljih praksi iz zemlje i sveta u svim oblastima i procesima, a posebno kada je u pitanju nastava, istraživanje i upravljanje;
 • stalnog unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom;
 • sistemskog praćenja i unapređenja kvaliteta u oblastima: studijskih programa, nastavnog procesa, naučnoistraživačkog i stručnog rada, vrednovanja studenata, udžbenika i literature, resursa, nenastavne podrške i upravljanja;
 • utemeljenju kulture unapređivanja kvaliteta na svim nivoima Fakulteta, uključujući i ulogu studenata kao partnera u poboljšanju kvaliteta;
 • stvaranja poverenja u kvalitet usluga Fakulteta kroz javnost u radu;
 • ostvarivanja, održavanja i unapređenja saradnje sa međunarodnim visokoškolskim i drugim institucijama.

Prethodno definisane ciljeve Fakultet ostvaruje kroz realizaciju definisanih zadataka. Zadatke Fakulteta utvrđuje Savet fakulteta na predlog Nastavno-naučnog veća. Definisani zadaci Fakulteta su javni i dostupni su zaposlenima, studentima, korisnicima, kao i široj javnosti.Utvrđeni zadaci Fakulteta se sprodvode kroz aktivnosti koje obuhvataju naučno-obrazovni rad, naučno-istraživački rad, razvoj naučnog podmlatka, izdavačku delatnost i međunarodnu saradnju u oblasti projekata od zajedničkog interesa.

Definisani ciljevi i zadaci pokazuju društvenu opravdanost Fakulteta, određuju opšti pravac delatnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove, kroz ostvarenje vrednosti koje se ogledaju u:

 • profesionalnom razvoju kroz prenošenje naučnih i stručnih znanja i razvijanje i unapređenje nauke
 • integritetu kroz obrazovanje naučnog i stručnog podmlatka
 • timskom radu i efektivnoj komunikaciji svih subjekata u obrazovnom procesu
 • etičkom ponašanju kroz pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života
 • proaktivnom reagovanju na promene kroz pružanje doprinosa izgradnji društva znanja.

Fakultet periodično preispituje svoje ciljeve i zadatke putem interne provere čiji rezultati su predmet preispitivanja od strane rukovodstva. Rezultati ovog procesa predstavljaju osnov za dalji proces planiranja rada Fakulteta i razvoj studijskih programa svih nivoa studija.

Realizacija ciljeva i zadataka Fakulteta jednako se implementira u svim akreditovanim visokoškolskim jedinicama van sedišta Ustanove – VŠJ Beograd, VŠJ Subotica, VŠJ Šabac, VŠJ Niš i VŠJ Batočina.

logo